Anna Westling stoppas – fick nej på sin vädjan!

prins daniels syster anna westling

Prins Daniels syster Anna Westling ville skydda sig från insyn.Men då fick hon nej.
Slå på ljud

Anna och hennes make Mikael är således väldigt måna om sitt privatliv. Därför ville de sätta upp ett plank för att kunna skydda sin bostad i Gävle från insyn – men fick nej. Svensk Damtidning har tagit del av bygglovshandlingarna som avslöjar parets kamp.

Anna Westling Söderström fick nej

anna och mikael westling tt

Anna och Mikael Westling Söderström är kungafamiljens ‘doldisar’.

2010 lämnade Anna och Mikael in en ansökan om bygglov. De bad om att få bygga ett plank mot sin infartsväg, där de också har en uteplats.

Men byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun sa nej. Så här löd deras motivering.

“Generellt sett är byggnads- och miljönämnden restriktiv mot att bevilja bygglov för uppförande av plank mot gatan och anser att det ska finnas särskilda motiv för att medge det, exempelvis problem med trafikbuller. Besvär med insyn går att lösa på olika sätt, exempelvis genom plantering av häck”, skriver nämnden i sitt avslagsbeslut.

“Detaljplanen reglerade huvudbyggnadernas placering på tomterna för att bilda en struktur och ge gatorna en sammanhållen karaktär och gestaltning. I planbeskrivningen beskrevs önskan om att åstadkomma karaktärsfulla och levande gaturum genom att plantera träd, buskar eller häckar. Detaljplanen medger inte uppförande av murar mot gatan och i det aktuella fallet likställs murar med plank.

“Det är viktigt att kommunen har en helhetssyn. En upprepningseffekt skulle kunna leda till en oönskad effekt i området, som till sin ytterlighet skulle kunna innebära att alla tomter har plank mot gatan.”

Överklagade beslutet

Anna och Mikael valde att överklaga beslutet till Länsstyrelsen i Gävleborg. De meddelade sitt beslut ett år senare, 2011. Även där blev det nej för makarna.

”Även med beaktande av vad som framkommit om deras enskilda intresse att få uppföra aktuellt plank, finns länstyrelsen inte att den i ärendet föreliggande utredningen medger någon annan bedömning än den ovan anförda som nämnden gjort. I följd härav ska överklagandet avslås”, skriver Länsstyrelsen.
Så Anna och Mikael fick ge upp sin kamp för mindre insyn. Man får hoppas att det ändå löste sig på bästa sätt för makarna!