Anna Westlings beslut med maken – gav upp efter beskedet

Anna Westlings beslut med maken – gav upp efter beskedet

Anna Westling Söderström och hennes make Mikael har bestämt sig.Och det är ett beslut de hållit fast vid i tio år.
Sanningen om Estelles och Anna Westlings relation!
Slå på ljud

Anna Westling Söderström och maken Mikael var väldigt måna om att skydda sin bostad från insyn. Därför ansökte de om bygglov för att kunna resa ett plank mot sin infartsväg, där de också har en uteplats.

Anna och Mikael är nämligen två väldigt privata personer. De har aldrig ställt upp på intervjuer, trots att Anna är syster till prins Daniel och säkert skulle kunna få en plats i “Skavlan” genom ett enda telefonsamtal.

Anna Westling Söderström fick nej

Anna Westling Söderström är en privat person.

Anna Westling Söderström är en privat person.

Så kom beskedet från byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun. Det blev ett nej. Inget plank för makarna.

“Generellt sett är byggnads- och miljönämnden restriktiv mot att bevilja bygglov för uppförande av plank mot gatan och anser att det ska finnas särskilda motiv för att medge det, exempelvis problem med trafikbuller. Besvär med insyn går att lösa på olika sätt, exempelvis genom plantering av häck”, skriver nämnden i sitt avslagsbeslut.

“Detaljplanen reglerade huvudbyggnadernas placering på tomterna för att bilda en struktur och ge gatorna en sammanhållen karaktär och gestaltning. I planbeskrivningen beskrevs önskan om att åstadkomma karaktärsfulla och levande gaturum genom att plantera träd, buskar eller häckar. Detaljplanen medger inte uppförande av murar mot gatan och i det aktuella fallet likställs murar med plank.”

Överklagade beslutet

Anna och Mikael valde att överklaga beslutet till Länsstyrelsen i Gävleborg. De meddelade sitt beslut året därpå, 2011. Även där blev det nej för makarna.

”Även med beaktande av vad som framkommit om deras enskilda intresse att få uppföra aktuellt plank, finns länstyrelsen inte att den i ärendet föreliggande utredningen medger någon annan bedömning än den ovan anförda som nämnden gjort. I följd härav ska överklagandet avslås”, skriver Länsstyrelsen.

Vad hände därefter? Jo, makarna gav upp. Det bekräftar byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun när Svensk Damtidning får kontakt med dem.
“Några andra ärenden från 2010 och fram till idag finns inte”, skriver nämnden i ett mejl.